ID/PW 찾기 회원가입

[그냥]  기구별 피임확률

 
10
  4802
2022-01-23 01:29:12

 

 

OK?

7
Comments
1
2022-01-23 01:35:41

1
2022-01-23 02:13:05

얼굴아 수고했다

2022-01-23 16:27:34

얼굴이 기구라니..

2
2022-01-23 03:56:33

1
2022-01-23 04:41:35

요즘은 이상하게 콘돔 피임 확률이 많이 낮아졌나 보더라구요 ^^;

경우에 따라 80%초반이나 70%대로도 보던데 흐음...

이정도면 거의 질외사정급이 아닐까 싶어요.

1
2022-01-23 06:42:33

ㅠㅠ

2
2022-01-23 13:09:32

GIF 최적화 ON 
3.1M    163K

 
글쓰기