1
TV‧모니터
2
못웃기면맞는다
ID/PW 찾기 회원가입
디바 (Diva , 2020)
 
  489
Updated at 2020-09-22 09:22:29

예고편
님의 서명
(๑•̀ㅅ•́)و✧
2
Comments
2020-09-23 16:38:52

싸이코 스릴러 장르... 참여배우도 적은데 이야기 풀어갈려니 이야기가 늘어지고 싸이코식의 상상이야기가 덧붙이는식임.. 초반에 진행이 빨라서 뭔가 있는줄 알았는데...

1
2020-09-28 11:02:40

시간때우려고 봤는데, 처음에 신민아의 수영복 씬만으로도 본전은 뽑았다 생각이 들다가 나중에는 신민아 몸매와 얼굴도 질릴 수 있다는 걸 깨달음. 스릴러 장르라 하기엔 뭔가 싱거움.

    /      
 
 
  10월 7일 개봉
  1196
2
 
 
  UP   64% 
39
 36%    DOWN  
 
  10월 7일 개봉
  368
1
 
 
  UP   63% 
11
 37%    DOWN  
 
 
  UP   58% 
17
 42%    DOWN  
 
 
  UP   50% 
4
 50%    DOWN  
 
 
  UP   83% 
37
 17%    DOWN  
 
  10월 8일 개봉
  318
1
 
 
  UP   50% 
2
 50%    DOWN  
 
  10월 14일 개봉
  473
2
 
 
  UP   23% 
17
 77%    DOWN  
 
  10월 15일 개봉
  310
0
 
 
  UP   72% 
11
 28%    DOWN  
 
 
  UP   75% 
4
 25%    DOWN  
 
  10월 15일 개봉
  1206
4
 
 
  UP   75% 
68
 25%    DOWN  
 
  10월 15일 개봉
  375
0
 
 
  UP   77% 
9
 23%    DOWN  
 
 
  UP   75% 
29
 25%    DOWN  
 
 
  UP   78% 
61
 22%    DOWN  
 
 
  UP   16% 
6
 84%    DOWN  
아직 투표에 참여한 회원이 없습니다.
 
  10월 22일 개봉
  165
0
 
 
  UP   100% 
1
 0%    DOWN  
 
  10월 22일 개봉
  163
0
 
 
  UP   100% 
5
 0%    DOWN  
 
 
  UP   100% 
4
 0%    DOWN  
 
  10월 28일 개봉 (D-1)
  53
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  10월 28일 개봉 (D-1)
  150
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  10월 28일 개봉 (D-1)
  102
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  10월 29일 개봉 (D-2)
  55
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  10월 29일 개봉 (D-2)
  49
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  10월 29일 개봉 (D-2)
  130
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
    /      
 
    글쓰기