ID/PW 찾기 회원가입
어트랙션 (Swoon , 2019)
 
  633
Updated at 2020-09-22 23:24:36

예고편
님의 서명
(๑•̀ㅅ•́)و✧
1
Comment
2020-09-22 22:50:58

연출이 너무 촌스럽고 진행이 매끄럽지못해서 너무 별로였습니다

    /      
 
 
  10월 7일 개봉
  1197
2
 
 
  UP   64% 
39
 36%    DOWN  
 
  10월 7일 개봉
  370
1
 
 
  UP   63% 
11
 37%    DOWN  
 
 
  UP   58% 
17
 42%    DOWN  
 
 
  UP   50% 
4
 50%    DOWN  
 
 
  UP   83% 
37
 17%    DOWN  
 
  10월 8일 개봉
  318
1
 
 
  UP   50% 
2
 50%    DOWN  
 
  10월 14일 개봉
  473
2
 
 
  UP   23% 
17
 77%    DOWN  
 
  10월 15일 개봉
  311
0
 
 
  UP   72% 
11
 28%    DOWN  
 
 
  UP   75% 
4
 25%    DOWN  
 
  10월 15일 개봉
  1206
4
 
 
  UP   75% 
68
 25%    DOWN  
 
  10월 15일 개봉
  376
0
 
 
  UP   77% 
9
 23%    DOWN  
 
 
  UP   75% 
29
 25%    DOWN  
 
 
  UP   78% 
61
 22%    DOWN  
 
 
  UP   16% 
6
 84%    DOWN  
아직 투표에 참여한 회원이 없습니다.
 
  10월 22일 개봉
  165
0
 
 
  UP   100% 
1
 0%    DOWN  
 
  10월 22일 개봉
  163
0
 
 
  UP   100% 
5
 0%    DOWN  
 
 
  UP   100% 
4
 0%    DOWN  
 
  10월 28일 개봉 (D-1)
  53
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  10월 28일 개봉 (D-1)
  150
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  10월 28일 개봉 (D-1)
  102
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  10월 29일 개봉 (D-2)
  55
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  10월 29일 개봉 (D-2)
  49
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  10월 29일 개봉 (D-2)
  130
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
    /      
 
    글쓰기