ID/PW 찾기 회원가입
폴리스 (Police , 2020)
 
  456
Updated at 2021-02-11 23:34:05

예고편
님의 서명
(๑•̀ㅅ•́)و✧
1
Comment
2021-02-11 23:36:03

 국내 포스터의 영문 크레딧은 어딜 어떻게 오려붙인 건지는 몰라도 감독과 주연배우들의 이름이 없네요. 

    /      
 
 
  4월 1일 개봉
  567
0
 
 
  UP   51% 
35
 49%    DOWN  
 
  4월 1일 개봉
  619
2
 
 
  UP   60% 
10
 40%    DOWN  
 
  4월 1일 개봉
  319
0
 
 
  UP   75% 
4
 25%    DOWN  
 
  4월 1일 개봉
  100
0
 
 
  UP   50% 
6
 50%    DOWN  
 
  4월 7일 개봉
  779
1
 
 
  UP   88% 
53
 12%    DOWN  
 
  4월 7일 개봉
  208
1
 
 
  UP   100% 
2
 0%    DOWN  
 
  4월 7일 개봉
  420
1
 
 
  UP   96% 
30
 4%    DOWN  
 
  4월 7일 개봉
  242
1
 
 
  UP   62% 
8
 38%    DOWN  
 
 
  UP   91% 
12
 9%    DOWN  
 
  4월 8일 개봉
  757
0
 
 
  UP   51% 
39
 49%    DOWN  
 
  4월 8일 개봉
  415
0
 
 
  UP   50% 
2
 50%    DOWN  
 
  4월 8일 개봉
  309
1
 
 
  UP   40% 
10
 60%    DOWN  
 
  4월 8일 개봉
  547
0
 
 
  UP   75% 
4
 25%    DOWN  
 
  4월 8일 개봉
  18
0
 
 
  UP   0% 
1
 100%    DOWN  
 
  4월 8일 개봉
  20
0
 
 
  UP   33% 
3
 67%    DOWN  
 
  4월 15일 개봉
  481
1
 
 
  UP   39% 
23
 61%    DOWN  
 
  4월 15일 개봉
  184
0
 
 
  UP   100% 
1
 0%    DOWN  
 
  4월 15일 개봉
  126
0
아직 투표에 참여한 회원이 없습니다.
 
  4월 15일 개봉
  345
0
 
 
  UP   86% 
22
 14%    DOWN  
 
  4월 15일 개봉
  341
0
 
 
  UP   80% 
10
 20%    DOWN  
 
 
  UP   100% 
2
 0%    DOWN  
 
  4월 21일 개봉 (D-3)
  58
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  4월 22일 개봉 (D-4)
  82
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  4월 22일 개봉 (D-4)
  48
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  4월 22일 개봉 (D-4)
  10
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  4월 22일 개봉 (D-4)
  13
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  4월 28일 개봉 (D-10)
  51
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  4월 28일 개봉 (D-10)
  50
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  4월 28일 개봉 (D-10)
  37
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  4월 28일 개봉 (D-10)
  20
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  4월 28일 개봉 (D-10)
  5
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
    /      
 
    글쓰기