ID/PW 찾기 회원가입
블라이스 스피릿
 
  101
Updated at 2021-07-03 18:12:33

예고편
NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
    /      
 
 
  7월 1일 개봉
  451
0
 
 
  UP   0% 
1
 100%    DOWN  
 
  7월 1일 개봉
  636
2
 
 
  UP   42% 
7
 58%    DOWN  
 
  7월 7일 개봉
  1616
0
 
 
  UP   80% 
160
 20%    DOWN  
 
  7월 8일 개봉
  259
0
 
 
  UP   33% 
3
 67%    DOWN  
 
 
  UP   71% 
7
 29%    DOWN  
 
 
  UP   87% 
8
 13%    DOWN  
 
 
  UP   65% 
20
 35%    DOWN  
 
  7월 14일 개봉
  318
0
 
 
  UP   61% 
13
 39%    DOWN  
 
  7월 14일 개봉
  1640
2
 
 
  UP   64% 
73
 36%    DOWN  
 
  7월 14일 개봉
  417
0
 
 
  UP   85% 
7
 15%    DOWN  
 
 
  UP   66% 
3
 34%    DOWN  
 
 
  UP   0% 
1
 100%    DOWN  
 
  7월 15일 개봉
  141
0
 
 
  UP   83% 
6
 17%    DOWN  
 
 
  UP   68% 
16
 32%    DOWN  
 
 
  UP   66% 
3
 34%    DOWN  
 
  7월 21일 개봉
  96
0
 
 
  UP   100% 
2
 0%    DOWN  
 
  7월 21일 개봉
  256
1
 
 
  UP   87% 
8
 13%    DOWN  
 
  7월 21일 개봉
  259
0
 
 
  UP   57% 
14
 43%    DOWN  
 
  7월 22일 개봉
  286
1
 
 
  UP   100% 
1
 0%    DOWN  
 
  7월 22일 개봉
  269
0
 
 
  UP   100% 
1
 0%    DOWN  
 
  7월 22일 개봉
  236
0
 
 
  UP   100% 
4
 0%    DOWN  
 
  7월 28일 개봉 (D-2)
  33
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  7월 28일 개봉 (D-2)
  103
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  7월 28일 개봉 (D-2)
  97
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  7월 28일 개봉 (D-2)
  41
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  7월 28일 개봉 (D-2)
  39
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  7월 28일 개봉 (D-2)
  48
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  7월 29일 개봉 (D-3)
  456
1
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
    /      
 
    글쓰기