ID/PW 찾기 회원가입
    /      
 
 
  9월 1일 개봉
  685
0
 
 
  UP   53% 
15
 47%    DOWN  
 
  9월 1일 개봉
  563
2
 
 
  UP   100% 
4
 0%    DOWN  
 
  9월 1일 개봉
  666
0
 
 
  UP   57% 
61
 43%    DOWN  
 
 
  UP   76% 
276
 24%    DOWN  
 
  9월 2일 개봉
  945
2
 
 
  UP   76% 
13
 24%    DOWN  
 
 
  UP   66% 
39
 34%    DOWN  
 
  9월 8일 개봉
  328
3
 
 
  UP   69% 
13
 31%    DOWN  
 
 
  UP   36% 
11
 64%    DOWN  
 
  9월 9일 개봉
  258
0
 
 
  UP   75% 
16
 25%    DOWN  
 
  9월 9일 개봉
  229
1
 
 
  UP   20% 
5
 80%    DOWN  
 
  9월 9일 개봉
  191
0
 
 
  UP   50% 
2
 50%    DOWN  
 
  9월 9일 개봉
  198
0
 
 
  UP   100% 
3
 0%    DOWN  
 
  9월 9일 개봉
  666
0
 
 
  UP   33% 
3
 67%    DOWN  
 
  9월 9일 개봉
  357
0
 
 
  UP   75% 
4
 25%    DOWN  
 
 
  UP   50% 
6
 50%    DOWN  
 
  9월 9일 개봉
  6
0
 
 
  UP   0% 
1
 100%    DOWN  
 
  9월 15일 개봉
  180
1
 
 
  UP   50% 
2
 50%    DOWN  
 
  9월 15일 개봉
  521
3
 
 
  UP   74% 
71
 26%    DOWN  
 
  9월 15일 개봉
  550
0
 
 
  UP   53% 
41
 47%    DOWN  
 
  9월 15일 개봉
  793
0
 
 
  UP   76% 
52
 24%    DOWN  
 
  9월 16일 개봉
  79
0
 
 
  UP   100% 
2
 0%    DOWN  
 
  9월 16일 개봉
  428
0
 
 
  UP   91% 
12
 9%    DOWN  
 
  9월 16일 개봉
  361
0
 
 
  UP   100% 
3
 0%    DOWN  
 
  9월 16일 개봉
  30
0
 
 
  UP   100% 
2
 0%    DOWN  
 
  9월 16일 개봉
  12
0
 
 
  UP   100% 
1
 0%    DOWN  
 
  9월 22일 개봉
  386
0
 
 
  UP   72% 
29
 28%    DOWN  
 
  9월 22일 개봉
  253
0
 
 
  UP   91% 
12
 9%    DOWN  
 
 
  UP   50% 
2
 50%    DOWN  
 
  9월 23일 개봉
  492
0
 
 
  UP   100% 
5
 0%    DOWN  
 
  9월 23일 개봉
  248
0
 
 
  UP   75% 
4
 25%    DOWN  
 
  9월 29일 개봉
  158
0
 
 
  UP   100% 
1
 0%    DOWN  
아직 투표에 참여한 회원이 없습니다.
 
  9월 29일 개봉
  101
0
 
 
  UP   0% 
1
 100%    DOWN  
아직 투표에 참여한 회원이 없습니다.
 
  9월 30일 개봉 (D-1)
  95
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  9월 30일 개봉 (D-1)
  20
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  9월 30일 개봉 (D-1)
  30
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  9월 30일 개봉 (D-1)
  26
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
    /      
 
    글쓰기