ID/PW 찾기 회원가입

극장판 소드 아트 온라인 -프로그레시브- 별 없는 밤의 아리아 (Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night , 2020)

 
  336
Updated at 2021-12-06 11:57:11

예고편

https://www.youtube.com/watch?v=sUK3mTipqFk&ab_channel=AniplusTV

님의 서명
(۶•̀ᴗ•́)۶٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧
NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
    /      
 
 
  1월 5일 개봉
  1939
0
 
 
  UP   38% 
63
 62%    DOWN  
 
  1월 5일 개봉
  193
0
 
 
  UP   50% 
4
 50%    DOWN  
 
  1월 5일 개봉
  781
3
 
 
  UP   57% 
47
 43%    DOWN  
 
  1월 6일 개봉
  361
0
 
 
  UP   50% 
2
 50%    DOWN  
 
  1월 6일 개봉
  10
0
 
 
  UP   0% 
1
 100%    DOWN  
 
  1월 12일 개봉
  557
1
 
 
  UP   56% 
62
 44%    DOWN  
 
  1월 12일 개봉
  844
2
 
 
  UP   52% 
48
 48%    DOWN  
 
  1월 12일 개봉
  608
0
 
 
  UP   61% 
65
 39%    DOWN  
 
  1월 12일 개봉
  207
0
 
 
  UP   100% 
3
 0%    DOWN  
 
 
  UP   26% 
15
 74%    DOWN  
 
  1월 13일 개봉
  364
0
 
 
  UP   71% 
7
 29%    DOWN  
 
  1월 19일 개봉
  112
0
 
 
  UP   100% 
2
 0%    DOWN  
 
 
  UP   50% 
4
 50%    DOWN  
 
  1월 20일 개봉 (D-1)
  51
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  1월 20일 개봉 (D-1)
  30
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  1월 26일 개봉 (D-7)
  69
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  1월 26일 개봉 (D-7)
  84
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  1월 27일 개봉 (D-8)
  62
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  1월 27일 개봉 (D-8)
  33
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  1월 27일 개봉 (D-8)
  4
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
    /      
 
    글쓰기