ID/PW 찾기 회원가입
미나리 (Minari , 2020)
 
4
  1372
Updated at 2021-03-02 08:21:40

예고편
님의 서명
(๑•̀ㅅ•́)و✧
2
Comments
1
Updated at 2021-03-03 18:23:39

더 나은 미래를 위한 도전. 불안한 현재가 두려운 아내. 지극히 한국스런 할머니.
이들의 생활을 보며 미국인들은 개척기 과거를 떠오렸던 것일까요?
추천 3.8.^^

1
2021-03-14 13:46:14

잔잔하지만 볼만했어요. 6/10

    /      
 
 
  4월 1일 개봉
  564
0
 
 
  UP   51% 
35
 49%    DOWN  
 
  4월 1일 개봉
  619
2
 
 
  UP   60% 
10
 40%    DOWN  
 
  4월 1일 개봉
  319
0
 
 
  UP   75% 
4
 25%    DOWN  
 
  4월 1일 개봉
  99
0
 
 
  UP   50% 
6
 50%    DOWN  
 
  4월 7일 개봉
  769
1
 
 
  UP   88% 
50
 12%    DOWN  
 
  4월 7일 개봉
  208
1
 
 
  UP   100% 
2
 0%    DOWN  
 
  4월 7일 개봉
  416
1
 
 
  UP   96% 
29
 4%    DOWN  
 
  4월 7일 개봉
  242
1
 
 
  UP   62% 
8
 38%    DOWN  
 
 
  UP   91% 
12
 9%    DOWN  
 
  4월 8일 개봉
  757
0
 
 
  UP   51% 
39
 49%    DOWN  
 
  4월 8일 개봉
  413
0
 
 
  UP   50% 
2
 50%    DOWN  
 
  4월 8일 개봉
  309
1
 
 
  UP   40% 
10
 60%    DOWN  
 
  4월 8일 개봉
  542
0
 
 
  UP   66% 
3
 34%    DOWN  
 
  4월 8일 개봉
  18
0
 
 
  UP   0% 
1
 100%    DOWN  
 
  4월 8일 개봉
  20
0
 
 
  UP   33% 
3
 67%    DOWN  
 
  4월 15일 개봉
  481
1
 
 
  UP   39% 
23
 61%    DOWN  
 
  4월 15일 개봉
  184
0
 
 
  UP   100% 
1
 0%    DOWN  
 
  4월 15일 개봉
  125
0
아직 투표에 참여한 회원이 없습니다.
 
  4월 15일 개봉
  339
0
 
 
  UP   85% 
21
 15%    DOWN  
 
  4월 15일 개봉
  341
0
 
 
  UP   80% 
10
 20%    DOWN  
 
 
  UP   100% 
2
 0%    DOWN  
 
  4월 21일 개봉 (D-3)
  58
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  4월 22일 개봉 (D-4)
  82
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  4월 22일 개봉 (D-4)
  48
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  4월 22일 개봉 (D-4)
  10
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  4월 22일 개봉 (D-4)
  13
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  4월 28일 개봉 (D-10)
  51
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  4월 28일 개봉 (D-10)
  50
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  4월 28일 개봉 (D-10)
  37
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  4월 28일 개봉 (D-10)
  20
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
 
  4월 28일 개봉 (D-10)
  5
0
영화 개봉 후 업다운 투표가 시작됩니다.
    /      
 
    글쓰기